Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn : x squared plus y squared plus z squared equals 1 Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P equals open parentheses x plus y plus z close parentheses squared plus 1 half open parentheses fraction numerator x cubed plus y cubed plus z cubed over denominator x y z end fraction minus fraction numerator 1 over denominator x y plus y z plus z x end fraction close parentheses

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn abc = 1. Chứng minh rằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG