Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho x,y,z là các số thực dương thoả mãn điều kiện x 2 + y 2 + z 2 = 3 . Chứng minh rằng . z x y ​ + x yz ​ + y z x ​ = 3

Cho x,y,z là các số thực dương thoả mãn điều kiện .

Chứng minh rằng . 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Bình phương 2 vế bất đẳng thức cần chứng minh được viết dưới dạng z 2 x 2 y 2 ​ + x 2 y 2 z 2 ​ + y 2 z 2 x 2 ​ + 2 ( x 2 + y 2 + z 2 ) = 9 U z 2 x 2 y 2 ​ + x 2 y 2 z 2 ​ + y 2 z 2 x 2 ​ = 3 Sử dụng bất đẳng thức AM –GM cho 2 số dương ta được z 2 x 2 y 2 ​ + x 2 y 2 z 2 ​ = 2 z 2 x 2 y 2 ​ . x 2 y 2 z 2 ​ ​ = 2 y 2

Bình phương 2 vế bất đẳng thức cần chứng minh được viết dưới dạng

Sử dụng bất đẳng thức AM –GM cho 2 số dương ta được

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị cắt trục tại ba điểm có hoành độ như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây là đúng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG