Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho x, y, z là các số thực dương sao cho xyz=x+y+z+2. Chứng minh rằng

Cho x, y, z là các số thực dương sao cho xyz =x+y+z+2. Chứng minh rằng fraction numerator 1 over denominator square root of x y end root end fraction plus fraction numerator 1 over denominator square root of z y end root end fraction plus fraction numerator 1 over denominator square root of x z end root end fraction less or equal than 3 over 2

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình nghiệm đúng với mọi là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG