Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho x. y. z là các số thực dương thỏa mãn Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Cho x. y. z là các số thực dương thỏa mãn 1 over a squared plus 1 over b squared equals fraction numerator 1 over denominator 2 c squared end fraction  Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P equals space fraction numerator a over denominator b plus c end fraction plus fraction numerator b over denominator c plus a end fraction plus fraction numerator c over denominator square root of a squared plus b squared plus c squared end root end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho các số thực a, b, c > 0. Chứng minh: a 2 + bc a ( b + c ) ​ ​ + b 2 + ca b ( c + a ) ​ ​ + c 2 + ab c ( a + b ) ​ ​ ≤ ≤ ( a ​ + b ​ + c ​ ) ( a ​ 1 ​ + b ​ 1 ​ + c ​ 1 ​ ) ​ ( 1 )

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG