Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho x, y, z là các số tự nhiên thỏa mãn x + y + z = 2017 . Tìm giá trị lớn nhất của P = x yz

Cho x, y, z là các số tự nhiên thỏa mãn . Tìm giá trị lớn nhất của 

R. Robo.Ctvx28

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho ba số không âm x, y, z ta có 3 x + y + z ​ ≥ 3 x yz ​ suy ra P = x yz ≤ 27 ( x + y + z ) 3 ​ = 27 201 7 3 ​ Vậy giá trị lớn nhất của P bằng 27 201 7 3 ​ . Dấu bằng xảy ra khi x = y = z = 3 2017 ​

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho ba số không âm x, y, z ta có

suy ra 

Vậy giá trị lớn nhất của P bằng .

Dấu bằng xảy ra khi 

2

Câu hỏi tương tự

Một ca nô chạy trên sông xuôi dòng 81 km và ngược dòng 108 km với tổng thời gian là 8 giờ. Một lần khác, ca nô ấy cũng chạy trên sông vừa nêu trên, xuôi dòng 54 km và ngược dòng 42 km với tổng thời gi...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG