Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho x, y, z là các số dương thỏa mãn x+2y+3z=18. Chứng minh rằng

Cho x, y, z là các số dương thỏa mãn x+2y+3z=18. Chứng minh rằng fraction numerator 2 y plus 3 z plus 5 over denominator 1 plus x end fraction plus fraction numerator x plus 3 z plus 5 over denominator 1 plus 2 y end fraction plus fraction numerator 2 y plus x plus 5 over denominator 1 plus 3 z end fraction greater or equal than 51 over 7

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Xét các số thực dươngx,y,zthỏa mãn điều kiệnx+y+z=1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG