Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho x, y thỏa mãn 3x + y = 4. Tính 1999 − 9 x 2 − 6 x y − y 2 .

Cho x, y thỏa mãn 3x + y = 4. Tính .

  1. 1997

  2. 2000

  3. 1992

  4. 1983

R. Roboteacher104

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có 3 x + y = 4 ⇒ y = 4 − 3 x ( 1 ) Thay (1) vào phương trình 1999 − 9 x 2 − 6 x y − y 2 ta được: 1999 − 9 x 2 − 6 x ( 4 − 3 x ) − ( 4 − 3 x ) 2 = 1999 − 9 x 2 − 24 x + 18 x 2 − 16 + 24 x − 9 x 2 = 1999 − 16 = 1983 Đáp án D

Ta có 

Thay (1) vào phương trình  ta được:

Đáp án D

2

Câu hỏi tương tự

Tìm A biết: 3 ab − b 2 a − A = ab + b 2 a

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG