Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho x, y ∈ R thỏa mãn 2x - y = 2. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức f ( x , y ) = x 2 + ( y + 1 ) 2 ​ + x 2 + ( y − 3 ) 2 ​

Cho x, y thỏa mãn 2x - y = 2. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

R. Roboctvx57

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

VT = 5 ​ 1 ​ x 2 + ( y + 1 ) 2 ​ 2 2 + 1 ​ + + 5 5 ​ 1 ​ x 2 + ( 3 − y ) 2 ​ 2 2 + 1 1 2 ​ ≥ 5 ​ 1 ​ ( 2 x + y + 1 ) + 5 5 ​ 1 ​ ( 2 x + 33 − 11 y ) = 5 5 ​ 6 ( 2 x − y ) + 38 ​ = 5 5 ​ 50 ​ = 2 5 ​ Do đó Min f(x, y) = 2 5 ​ . Dấu bằng xảy ra ⇔ x = 3 2 ​ ; y = − 3 2 ​

Do đó Min f(x, y) = . Dấu bằng xảy ra

 

1

Câu hỏi tương tự

Giả sử a, b, c là độ dài 3 cạnh của một tam giác. Chứng minh: b + c − a ​ a ​ + c + a − b ​ b ​ + a + b − c ​ c ​ ≥ a ​ + b ​ + c ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG