Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho x, y là hai số thực không âm thay đổi. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Cho x, y là hai số thực không âm thay đổi. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thứcdisplay style P equals fraction numerator not stretchy left parenthesis x minus y not stretchy right parenthesis not stretchy left parenthesis 1 minus x y not stretchy right parenthesis over denominator not stretchy left parenthesis 1 plus x not stretchy right parenthesis to the power of 2 end exponent not stretchy left parenthesis 1 plus y not stretchy right parenthesis to the power of 2 end exponent end fraction

R. Robo.Ctvx30

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: (Vì theo Cauchy cho 2 số Vậy ∣ P ∣ ≤ 4 1 ​ ⇔ − 4 1 ​ ≤ P ≤ 4 1 ​ Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi Khi x=0; y=1 thì P= − 4 1 ​ Khi x=1;y=0 thì P= 4 1 ​ Giá trị nhỏ nhất cảu P bằng − 4 1 ​ , giá trị lớn nhất của P bằng 4 1 ​

Ta có:

table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell vertical line P vertical line equals open vertical bar fraction numerator left parenthesis x minus y right parenthesis left parenthesis 1 minus x y right parenthesis over denominator left parenthesis 1 plus x right parenthesis squared left parenthesis 1 plus y right parenthesis squared end fraction close vertical bar equals fraction numerator vertical line left parenthesis x minus y right parenthesis left parenthesis 1 minus x y right parenthesis vertical line over denominator left square bracket left parenthesis 1 plus x right parenthesis left parenthesis 1 plus y right parenthesis right square bracket squared end fraction end cell row cell equals fraction numerator vertical line left parenthesis x minus y right parenthesis vertical line times vertical line left parenthesis 1 minus x y right parenthesis vertical line over denominator left parenthesis x plus y plus 1 plus x y right parenthesis squared end fraction equals fraction numerator vertical line left parenthesis x minus y right parenthesis vertical line times vertical line left parenthesis 1 minus x y right parenthesis vertical line over denominator left square bracket left parenthesis x plus y right parenthesis plus left parenthesis 1 plus x y right parenthesis right square bracket squared end fraction end cell row cell text  Vì x,y  end text greater or equal than 0 not stretchy rightwards double arrow vertical line x minus y vertical line less or equal than left parenthesis x plus y right parenthesis text  và  end text vertical line 1 minus x y vertical line less or equal than left parenthesis 1 plus x y right parenthesis end cell row cell not stretchy rightwards double arrow vertical line x minus y vertical line times vertical line 1 minus x y vertical line less or equal than left parenthesis x plus y right parenthesis times left parenthesis 1 plus x y right parenthesis end cell end table

not stretchy rightwards double arrow fraction numerator vertical line left parenthesis x minus y right parenthesis vertical line times vertical line left parenthesis 1 minus x y right parenthesis vertical line over denominator left square bracket left parenthesis x plus y right parenthesis plus left parenthesis 1 plus x y right parenthesis right square bracket squared end fraction less or equal than fraction numerator left parenthesis x plus y right parenthesis left parenthesis 1 plus x y right parenthesis over denominator left square bracket left parenthesis x plus y right parenthesis plus left parenthesis 1 plus x y right parenthesis right square bracket squared end fraction less or equal than 1 fourth

(Vì theo Cauchy cho 2 số open a comma b greater than 0 text  ta có  end text a plus b greater or equal than 2 square root of a b end root not stretchy rightwards double arrow fraction numerator a b over denominator left parenthesis a plus b right parenthesis squared end fraction less or equal than 1 fourth close parentheses

Vậy 

Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi display style open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em rowspacing 4 pt end attributes row cell x equals 0 text  và  end text y equals 0 end cell row cell x plus y equals 1 plus x y end cell end table not stretchy left right double arrow open square brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em rowspacing 4 pt end attributes row cell x equals 0 comma y equals 1 end cell row cell x equals 1 comma y equals 0 end cell end table close close

Khi x=0; y=1 thì P=

Khi x=1;y=0 thì P=

Giá trị nhỏ nhất cảu P bằng  , giá trị lớn nhất của P bằng 

 

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh với mọi t ∈ [ − 1 ; 1 ] ta có

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG