Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho x,y là các số thực thỏa mãn lo g 9 ​ x = lo g 12 ​ y = lo g 16 ​ ( x + 2 y ) . Giá trị tỉ số y x ​ là

 Cho x,y là các số thực thỏa mãn . Giá trị tỉ số  là 

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Đặt lo g 9 ​ x = lo g 12 ​ y = lo g 16 ​ ( x + 2 y ) = t ⇒ ⎩ ⎨ ⎧ ​ x = 9 t y = 1 2 t x + 2 y = 1 6 t ​ Khi đó y x ​ = 1 2 t 9 t ​ = ( 4 3 ​ ) t Mặt khác ta có phương trình: 9 t + 2.1 2 t = 1 6 t ⇔ ( 9 16 ​ ) t − 2. ( 3 4 ​ ) t − 1 = 0 ⇔ [ ( 3 4 ​ ) t = 1 + 2 ​ ( nhan ) ( 3 4 ​ ) t = 1 − 2 ​ ( l o ai ) ​ Do đó y x ​ = ( 4 3 ​ ) t = 1 + 2 ​ 1 ​ = 2 ​ − 1

Chọn D

Đặt  = t 

Khi đó 

Mặt khác ta có phương trình:

Do đó 

 

1

Câu hỏi tương tự

Tỷ lệ tăng dân số hàng năm của Việt Nam là 1,07%. Năm 2016, dân số của Việt Nam là 93.422.000 người. Hỏi với tỷ lệ tăng dân số như vậy thì năm 2026 dân số Việt Nam gần với kết quả nào nhất?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG