Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho x, y là các số thực dương thoả mãn điều kiện { x 2 − x y + 3 = 0 2 x + 3 y − 14 ≤ 0 ​ Tính tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = 3 x 2 y − x y 2 − 2 x 3 + 2 x ?

Cho x, y là các số thực dương thoả mãn điều kiện 

Tính tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức 

R. Roboctvx52

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

T a c o ˊ x 2 − x y + 3 = 0 ⇒ y = x x 2 + 3 ​ t ha y v a ˋ o 2 x + 3 y − 14 ≤ 0 t a c o ˊ b a ^ ˊ t p h ươ n g t r ı ˋ nh 2 x + 3 x x 2 + 3 ​ − 14 ≤ 0 ⇔ 1 ≤ x ≤ 5 9 ​ . T ha y y = x x 2 + 3 ​ v a ˋ o P = 3 x 2 y − x y 2 − 2 x 3 + 2 x t a c o ˊ P = 3 x 2 x x 2 + 3 ​ − x ( x x 2 + 3 ​ ) 2 − 2 x 3 + 2 x = 3 x ( x 2 + 3 ) − x x 4 + 6 x 2 + 9 ​ − 2 x 3 + 2 x = x 5 x 2 − 9 ​ P ′ = x 2 5 x 2 + 9 ​ > 0 , ∀ x ∈ [ 1 ; 5 9 ​ ] s u y r a P = x 5 x 2 − 9 ​ đ o ^ ˋ n g bi e ^ ˊ n t r e ^ n [ 1 ; 5 9 ​ ] . V ậ y Max [ 1 ; 5 9 ​ ] ​ P = P ( 5 9 ​ ) = 4 ; Min [ 1 ; 5 9 ​ ] ​ P = P ( 1 ) = − 4. S u y r a Max [ 1 ; 5 9 ​ ] ​ P + Min [ 1 , 5 9 ​ ] ​ P = 0

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối chóp S.ABCcó thể tích V. Các điểm B' , C'tương ứng là trung điểm các cạnh SB , SC . Thể tích khối chóp S.AB'C' bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG