Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho x, y là các số thực dương thỏa mãn lo g 3 4 ​ ​ x = lo g 3 ​ y = lo g 2 ​ ( 2 x − 3 y ) . Giá trị của y x ​ bằng

Cho x, y là các số thực dương thỏa mãn  Giá trị của  bằng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Đặt lo g 3 4 ​ ​ x = lo g 3 ​ y = lo g 2 ​ ( 2 x − 3 y ) = t . Suy ra ⎩ ⎨ ⎧ ​ x = ( 3 4 ​ ) t y = 3 t 2 x − 3 y = 2 t ​ ⇒ 2. ( 3 4 ​ ) t − 3. 3 t = 2 t ⇔ 2. ( 3 2 ​ ) t − 3. ( 2 3 ​ ) t − 1 = 0. ( 1 ) Đặt ( 3 2 ​ ) t = a , ( a > 0 ) . Khi đó phương trình ( 1 ) trở thành 2 a − a 3 ​ − 1 = 0 ⇔ 2 a 2 − a − 3 = 0 ⇔ [ a = − 1 ( l o ạ i ) a = 2 3 ​ ( t h ỏ a m a ~ n ) ​ . Do đó y x ​ = ( 9 4 ​ ) t = ( 3 2 ​ ) 2 t = a 2 = 4 9 ​ .

Chọn A

Đặt 

Suy ra 

Đặt 

Khi đó phương trình  trở thành 

Do đó 

1

Câu hỏi tương tự

Số nghiệm của hệ phương trình :

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG