Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho (x + y) 3 – (x – y) 3 = A.y(Bx 2 + Cy 2 ), biết A, B, C là các số nguyên. Khi đó A + B + C bằng A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

Cho (x + y)3 – (x – y)3 = A.y(Bx2 + Cy2), biết A, B, C là các số nguyên. Khi đó A + B + C bằng

A. 4            

B. 5            

C. 6            

D. 7

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có (x + y) 3 – (x – y) 3 = [x + y – (x – y)][(x + y) 2 + (x + y)(x – y) + (x – y) 2 ] = (x + y – x + y)(x 2 + 2xy + y 2 + x 2 – y 2 + x 2 – 2xy + y 2 ) = 2y(3x 2 + y 2 ) ⇒ A = 2; B = 3; C = 1 Suy ra A + B + C = 2+ 3 + 1 = 6 Đáp án cần chọn là: C. 6

 

Lời giải

Ta có (x + y)3 – (x – y)3

= [x + y – (x – y)][(x + y)2 + (x + y)(x – y) + (x – y)2]

= (x + y – x + y)(x2 + 2xy + y2 + x2 – y2 + x2 – 2xy + y2)

= 2y(3x2 + y2) ⇒ A = 2; B = 3; C = 1

Suy ra A + B + C = 2+ 3 + 1 = 6

Đáp án cần chọn là: C. 6

1

Câu hỏi tương tự

Phân tích đa thức thành nhân tử (bằng kĩ thuật tách hạng tử): 10 x 2 − 11 x − 6

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG