Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho x và y là các số thực thỏa mãn 2x ≥ y > 0. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = x 2 + xy + y 2 x 2 − xy + y 2 ​

Cho x và y là các số thực thỏa mãn 2x ≥ y > 0. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức 

R. Robo.Ctvx4

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có P = t 2 + t + 1 t 2 − t + 1 ​ với t = y x ​ ≥ 2 1 ​ Xét hàm số f ( t ) = t 2 + t + 1 t 2 − t + 1 ​ với t ≥ 2 1 ​ Tính được f ′ ( t ) = ( t 2 + t + 1 ) 2 2 t 2 − 2 ​ , { f ′ ( t ) = 0 t ≥ 2 1 ​ ​ ⇔ t = 1 Bảng biến thiên Suy ra giá trị nhỏ nhất của P bằng 3 1 ​ , không có giá trị lớn nhất.

Ta có  với 

Xét hàm số  với 

Tính được 

Bảng biến thiên

Suy ra giá trị nhỏ nhất của P bằng , không có giá trị lớn nhất.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai số thực x, y thỏa mãn lo g 3 x + y ​ ( x 2 + 2 y ) ≤ 1 . Gía trị lớn nhất của biểu thức T = 3x + y + 2 tương ứng bằng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG