Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho x thỏa mãn (x + 2)(x 2 – 2x + 4) – x(x 2 – 2) = 14. Chọn câu đúng. A. x = -3 B. x = 11 C. x = 3 D. x = 4

Cho x thỏa mãn (x + 2)(x2 – 2x + 4) – x(x2 – 2) = 14. Chọn câu đúng.

A. x = -3     

B. x = 11    

C. x = 3      

D. x = 4

  1. x = -3     

  2. x = 11    

  3.  x = 3     

  4. x = 4

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có (x + 2) (x 2 – 2x + 4) – x(x 2 – 2) = 14 ⇔ x 3 + 2 3 – (x 3 – 2x) = 14 ⇔ x 3 + 8 – x 3 + 2x = 14 ⇔ 2x = 6 ⇔ x = 3 Vậy x = 3 Đáp án cần chọn là: C. x = 3

Lời giải

Ta có (x + 2) (x2 – 2x + 4) – x(x2 – 2) = 14

⇔ x3 + 23 – (x3 – 2x) = 14

⇔ x3 + 8 – x3 + 2x = 14

⇔ 2x = 6 ⇔ x = 3

Vậy x = 3

Đáp án cần chọn là: C.  x = 3     

1

Câu hỏi tương tự

Phân tích đa thức x 3 + 1 ta có kết quả:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG