Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho . Xét các mệnh đề sau Mệnh đề sai là:

Cho I equals integral subscript 0 superscript 1 fraction numerator e to the power of x over denominator e to the power of x plus e to the power of negative x end exponent end fraction d x text  và  end text J equals integral subscript 0 superscript 1 fraction numerator e to the power of negative x end exponent over denominator e to the power of x plus e to the power of negative x end exponent end fraction d x.  Xét các mệnh đề sau

 I. I plus J equals 1 I I. I minus J equals ln fraction numerator e squared plus 1 over denominator 2 e end fraction I I I. J minus I equals ln fraction numerator e squared minus 1 over denominator 2 e end fraction I V. I equals integral subscript 0 superscript 1 1 half left parenthesis 1 plus ln fraction numerator e squared plus 1 over denominator 2 e end fraction right parenthesis d x 

Mệnh đề sai là:

  1. I

  2. II

  3. III

  4. IV

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai đ i ể m A(-1;6;6),B(3;-6;-2) . T ì m M thu ộ c m ặ t ph ẳ ng (Oxy) sao cho MA+MB c ó gi á tr ị nh ỏ nh ấ t.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG