Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho x + n = 2(y – m), khi đó giá trị của biểu thức A = x 2 – 4xy + 4y 2 – 4m 2 – 4mn – n 2 bằng A. A = 1 B. A = 0 C. A = 2 D. Chưa đủ dữ kiện để tính

Cho x + n = 2(y – m), khi đó giá trị của biểu thức A = x2 – 4xy + 4y2 – 4m2 – 4mn – n2 bằng

A. A = 1     

B. A = 0     

C. A = 2     

D. Chưa đủ dữ kiện để tính

  1. A = 1     

  2.  A = 0     

  3. A = 2     

  4. Chưa đủ dữ kiện để tính

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có: A = x 2 – 4xy + 4y 2 – 4m 2 – 4mn – n 2 = x 2 – 2x.2y + (2y) 2 – (4m 2 + 4mn + n 2 ) = (x – 2y) 2 – (2m + n) 2 = (x – 2y + 2m + n)(x – 2y – 2m – n) Ta có: x + n = 2(y – m) ⇔ x + n = 2y – 2m ⇔ x + n = 2y – 2m ⇔ x – 2y +n + 2m = 0 Thay x – 2y + n + 2m = 0 vào A ta được A = 0.(x – 2y – 2m – n) = 0 Vậy A = 0 Đáp án cần chọn là: B. A = 0

Lời giải

Ta có: A = x2 – 4xy + 4y2 – 4m2 – 4mn – n2

          = x2 – 2x.2y + (2y)2 – (4m2 + 4mn + n2)

          = (x – 2y)2 – (2m + n)2

          = (x – 2y + 2m + n)(x – 2y – 2m – n)

Ta có: x + n = 2(y – m) ⇔ x + n = 2y – 2m

⇔ x + n = 2y – 2m

⇔ x – 2y +n + 2m = 0

Thay x – 2y + n + 2m = 0 vào A ta được

A = 0.(x – 2y – 2m – n) = 0

Vậy A = 0

Đáp án cần chọn là: B.  A = 0     

1

Câu hỏi tương tự

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: (x 2 - 3x -1) 2 - 12x 2 + 36x + 39

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG