Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho x là số thực dương bất kì. Chứng minh rằng với n là số nguyên dương ta luôn có:

Cho x là số thực dương bất kì. Chứng minh rằng với n là số nguyên dương ta luôn có: fraction numerator x to the power of n open parentheses x to the power of n plus 1 end exponent plus 1 close parentheses over denominator x to the power of n plus 1 end fraction less or equal than open parentheses fraction numerator x plus 1 over denominator 2 end fraction close parentheses to the power of 2 n plus 1 end exponent

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Bất phương trình nào sau đây tương đương với bất phương trình 2x > 1

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG