Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

cho x là số nguyên. chứng minh rằng B=x 4 -4x 3 -2x 2 +12x+9 là bình phương số nguyên

cho x là số nguyên. chứng minh rằng 

B=x4-4x3-2x2+12x+9 là bình phương số nguyên

R. Roboteacher166

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ta cóB=x 4 -4x 3 -2x 2 +12x+9 =(x 2 ) 2 -2x 2 .2x+(2x) 2 -6x 2 +12x+9 =(x 2 -2x) 2 -6(x 2 -2x)+9 =(x 2 -2x-3) 2 vì x là số nguyên nên x 2 -2x-3 là số nguyên

ta có B=x4-4x3-2x2+12x+9

=(x2)2-2x2.2x+(2x)2-6x2+12x+9

=(x2-2x)2-6(x2-2x)+9

=(x2-2x-3)2

vì x là số nguyên nên x2-2x-3 là số nguyên

1

Câu hỏi tương tự

Cho △ABC cân tại đình A có BD,CE là phân giác của tam giác. a) Tứ giác BEDC là hình gì? Vì sao? b) Chứng minh BE=ED=DC. Biết A=50 o . Tính các góc còn lại của tứ giác BEDC .

16

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG