Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho x là một số nguyên tố và y là một hợp số Biết rằng x < y và 2 x + 2 y + 1 = 256 Tìm hai số x và y

Cho x là một số nguyên tố và y là một hợp số 

Biết rằng x < y và 

Tìm hai số x và y

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho A = {x ∈ N / 24 ⋮ x, 60 ⋮ x và 5 ≤ x ≤ 10}. Viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG