Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho 7 π < α < 2 15 π ​ .Xác định dấu của biểu thức M = sin α . tan ( 2 π ​ + α )

Cho . Xác định dấu của biểu thức 

R. Roboctvx126

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vì 7 π < α < 2 15 π ​ ⇒ tan ( 2 π ​ + α ) < 0 , sin α < 0 .

Vì 

1

Câu hỏi tương tự

Cho . Tính

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG