Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho P ( x ) = x 4 − 3 x 3 − 7 x 2 + a x + b ; Q ( x ) = x 2 + 2 x − 3 . Xác định a và b sao cho P(x) chia hết cho Q(x)

Cho . Xác định a và b sao cho P(x) chia hết cho Q(x)

R. Roboctvx92

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: (sử dụng quy tắc cộng) Để P ( x ) ⋮ Q ( x ) thì ( a − 27 ) x + ( b + 18 ) = 0 ⇒ a − 27 = b + 18 = 0 ⇒ [ a = 27 b = − 18 ​

Ta có: (sử dụng quy tắc cộng)

Để  thì 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm x biết: x 4 − 4 x 2 + 12 x − 9 = 0

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG