Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho |x| < 2. Khi đó khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về giá trị của biểu thức A = x 4 + 2x 3 – 8x – 16 A. A > 1 B. A > 0 C. A < 0 D. A ≥ 1

 Cho |x| < 2. Khi đó khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về giá trị của biểu thức A = x4 + 2x3 – 8x – 16

A. A > 1     

B. A > 0     

C. A < 0     

D. A ≥ 1

  1. A > 1      

  2. A > 0     

  3.  A < 0     

  4. A ≥ 1

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có A = x 4 + 2x 3 – 8x – 16 = (x 4 – 16) + (2x 3 – 8x) = (x 2 – 4)(x 2 + 4) + 2x(x 2 – 4) = (x 2 – 4)(x 2 + 2x + 4) Ta có x 2 + 2x + 4 = x 2 + 2x + 1 + 3 = (x + 1) 2 + 3 ≥ 3 &gt; 0, Ɐx Mà |x| &lt; 2 ⇔ x 2 &lt; 4 ⇔ x 2 – 4 &lt; 0 Suy ra A = (x 2 – 4)(x 2 + 2x + 4) &lt; 0 khi |x| &lt; 2 Đáp án cần chọn là: C. A &lt; 0

Lời giải

Ta có A = x4 + 2x3 – 8x – 16

= (x4 – 16) + (2x3 – 8x) = (x2 – 4)(x2 + 4) + 2x(x2 – 4)

= (x2 – 4)(x2 + 2x + 4)

Ta có x2 + 2x + 4 = x2 + 2x + 1 + 3 = (x + 1)2 + 3 ≥ 3 > 0, Ɐx

Mà |x| < 2 ⇔ x2 < 4 ⇔ x2 – 4 < 0

Suy ra A = (x2 – 4)(x2 + 2x + 4) < 0 khi |x| < 2

Đáp án cần chọn là: C.  A < 0     

1

Câu hỏi tương tự

Cho biểu thức Q = ( x 2 − 9 ) ( x + 2 ) 2 ( x 2 − x − 6 ) ( x 2 + 2 x − 3 ) ​ với x  = − 2 , x  = ± 3 . Rút gọn Q và tính giá trị biểu thức Q khi x = 2 3 ​

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG