Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho (x+3i) 2 = yi (x,y R). Giá trị của x và y bằng:

Cho (x+3i)2 = yi (x,y element of R). Giá trị của x và y bằng:
 

  1. x = 3,y = 18 hoặc x = -3,y = -18
     

  2. x = 9,y = 6 hoặc x = -9,y = -6

  3. x = 6,y = 9 hoặc x = -6,y = -9
     

  4. x = 1,y = 3 hoặc x = -1,y = -3
     

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm phần thực, phần ảo của số phức z thỏa ( z /2 –1 ) ( 1 − i ) = ( 1 + i ) 3979

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG