Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho vuông tại A có . Biết độ dài BC = 10 thì giá trị a nằm trong khoảng nào dưới đây

Cho triangle A B C  vuông tại A có A B equals 3 to the power of log subscript a 8 end exponent comma space A C equals space 5 to the power of log subscript 25 36 end exponent . Biết độ dài BC = 10 thì giá trị a nằm trong khoảng nào dưới đây

  1. (2; 4)

  2. (3; 5)

  3. (4; 7)

  4. (7; 8)

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có:

Ta có: 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm m để hàm số y = x + 2 m m x + 2 ​ đồng biến trên (-2; + ∞ ).

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG