Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho và . Vectơ có toạ độ là:

Cho Error converting from MathML to accessible text.Error converting from MathML to accessible text.. Vectơ Error converting from MathML to accessible text. có toạ độ là: 

  1. Error converting from MathML to accessible text.

  2. Error converting from MathML to accessible text.

  3. Error converting from MathML to accessible text.

  4. Error converting from MathML to accessible text.

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có:

Ta có: m with rightwards arrow on top equals 2 a with rightwards arrow on top plus 3 b with rightwards arrow on top rightwards double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x subscript m with rightwards arrow on top end subscript equals 2. x subscript a with rightwards arrow on top end subscript plus 3. y subscript b with rightwards arrow on top end subscript equals 2.1 plus 3.3 equals 11 end cell row cell y subscript m with rightwards arrow on top end subscript equals 2. y subscript a with rightwards arrow on top end subscript plus 3. y subscript b with rightwards arrow on top end subscript equals 2.2 plus 3.4 equals 16 end cell end table close rightwards double arrow m with rightwards arrow on top equals open parentheses 11 semicolon text   end text 16 close parentheses

1

Câu hỏi tương tự

Cho hinh l ă ng tr ụ t ứ gi á c ABCD A ′ B ′ C ′ A A ′ , ├ B B ′ , C C ′ ) : l à c á c c ạ nh b ê n): . T í nh th ể t í ch kh ố i l ă ng tr ụ t ứ gi á c.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG