Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho vật thể (T) giới hạn bởi hai mặt phẳng x = 0; x = 2 . Cắt vật thể (T) bởi mặt phẳng vuông góc với trục Oxtại x ( 0 ≤ x ≤ 2 ) ta thu được thiết diện là một hình vuông có cạnh bằng ( x + 1 ) e x . Thể tích vật thể (T)bằng

Cho vật thể (T) giới hạn bởi hai mặt phẳng x = 0; x = 2 . Cắt vật thể (T) bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại  ta thu được thiết diện là một hình vuông có cạnh bằng  . Thể tích vật thể (T) bằng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Cho (P): y= 4 x − x 2 và A ( 2 5 ​ ; 6 ) . 1) Viết các phương trình tiếp tuyến cho (P) qua A. 2) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các tiếp tuyến trên và (P).

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG