Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho ∫ 0 1 ​ f ( x ) d x = − 1 và ∫ 0 3 ​ f ( x ) d x = 5 . Tính I = ∫ 1 3 ​ f ( x ) d x

Cho . Tính

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

∫ 0 3 ​ f ( x ) d x = ∫ 0 1 ​ f ( x ) d x + ∫ 1 3 ​ f ( x ) d x ⇒ I = ∫ 1 3 ​ f ( x ) d x = ∫ 0 3 ​ f ( x ) d x − ∫ 0 1 ​ f ( x ) d x = 5 − ( − 1 ) = 6

1

Câu hỏi tương tự

Tính ∫ 0 2 π ​ ​ + 3 m u 1 − cos x 4 sin 3 x ​ d x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG