Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho và Tính

Cho  và  Tính

  1.  

  2.  .

G. Giáo_Viên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

I = 2 lo g 3 ​ [ lo g 3 ​ ( 3 a ) ] + lo g 4 1 ​ ​ b 3 = 2 lo g 3 ​ [ 1 + lo g 3 ​ a ] + lo g 2 − 2 ​ b 3 = 2 lo g 3 ​ [ 1 + lo g 3 ​ a ] − 2 3 ​ lo g 2 ​ b = 2 lo g 3 ​ [ 1 + 8 ] − 2 3 ​ . 3 1 ​ = 2.2 − 2 1 ​ = 2 7 ​ Chọn B.

 

Chọn B.

1

Câu hỏi tương tự

Giải bất phương trình lo g 2 ​ x − 2 lo g 2 2 ​ x + lo g a ​ x + 2 ​ > 1 và số a dương và khác 1

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG