Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho và . Tính

Cho begin mathsize 16px style log subscript a b equals 2 end style và begin mathsize 16px style log subscript a c equals 3 end style. Tính begin mathsize 16px style P equals log subscript a left parenthesis b squared c cubed right parenthesis end style

  1. begin mathsize 16px style P equals 108 end style

  2. begin mathsize 16px style P equals 30 end style

  3. begin mathsize 16px style P equals 13 end style

  4. begin mathsize 16px style P equals 31 end style

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Số nghiệm thực của phương trình là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG