Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho và . Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

Cho a greater than 0 và a not equal to 1 . Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
 

  1. log subscript a open parentheses x. y close parentheses equals log subscript a x. log subscript a y semicolon for all x comma y element of straight real numbers

  2. log subscript a x to the power of n equals n log subscript a x left parenthesis for all x greater than 0 comma n not equal to 0 right parenthesis

  3. log subscript a x có nghĩa, for all x element of straight real numbers

  4. log subscript a 1 equals a

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A sai vì . C sai vì có nghĩa . D sai vì .

A sai vì log subscript a open parentheses x. y close parentheses equals log subscript a x plus log subscript a y semicolon for all x comma y element of straight real numbers .

C sai vì log subscript a x  có nghĩa for all x greater than 0 .

D sai vì log subscript a 1 equals 0 .

1

Câu hỏi tương tự

Cho

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG