Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho ( P ) : y = 2 x 2 ​ và ( D ) : y = 2 x ​ + 1 Tìm giao điểm của (P) và (D) bằng phép toán.

Cho  và  
Tìm giao điểm của (P) và (D) bằng phép toán.

G. Giáo_Viên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

giao điểm của (P) và (D) là ( − 1 ; 2 1 ​ ) v a ( 2 ; 2 )

giao điểm của (P) và (D) là  

3

Câu hỏi tương tự

Hai ngư dân đứng bên một bờ sông cách nhau 250 m cùng nhìn thấy một cù lao trên sông với các góc nâng lần lượt là 3 0 ∘ và 4 0 ∘ . Tính khoảng cách AH từ bờ sông đến Cù lao? (làm tròn đến hàng đơn vị)

31

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG