Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho và log(2x + 2y) =1. Giá trị của xvà y là:

Cho 4 to the power of x over 2 to the power of y equals 2 và log(2x + 2y) =1. Giá trị của x và y là:

  1. x = 4;y = 1

  2. x = 2;y=3
     

  3. x = 3;y=2
     

  4. x = 5;y=9
     

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho 2 tập hợp X = {1;3;5;7;9} và Y = {2;3;4;5;6;7}. số tập họp con của tập hợp X Ylà:...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG