Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho ∫ 2 6 ​ f ( x ) d x = 4 và ∫ 2 6 ​ g ( x ) d x = 5 , khi đó ∫ 2 6 ​ [ 3 f ( x ) − g ( x ) ] d x bằng

Cho  và , khi đó  bằng

  1. 19

  2. 17

  3. 11

  4. 7

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

∫ 2 6 ​ [ 3 f ( x ) − g ( x ) ] d x = 3 ∫ 2 6 ​ f ( x ) d x − ∫ 2 6 ​ g ( x ) d x = 3.4 − 5 = 7

1

Câu hỏi tương tự

Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG