Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho với và . Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

Cho P equals log subscript a to the power of 4 end subscript b squared với 0 less than a not equal to 1 và b less than 0  . Mệnh đề nào dưới đây là đúng?
 

  1. P equals negative 2 log subscript a left parenthesis negative b right parenthesis

  2. P equals 2 log subscript a left parenthesis negative b right parenthesis

  3. P equals negative 1 half log subscript a left parenthesis negative b right parenthesis

  4. P equals 1 half log subscript a left parenthesis negative b right parenthesis

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tập xác định của hàm số sau : ( − x 2 + 4 x − 3 ​ − 2 x + 5 ) x + 2 .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG