Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho sin α = 3 1 ​ với 9 0 ∘ < α < 18 0 ∘ . Tính cos⁡α và tan⁡α

Cho với . Tính cos⁡α và tan⁡α

R. Robo.Ctvx11

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vì 9 0 ∘ < α < 18 0 0 nên cos⁡α<0 mặt khác sin 2 α + cos 2 α = 1 suy ra cos α = − 1 − sin 2 α ​ = − 1 − 9 1 ​ ​ = − 3 2 2 ​ ​ Do đó tan α = cos α sin α ​ = − 3 2 2 ​ ​ 3 1 ​ ​ = − 2 2 ​ 1 ​

nên cos⁡α<0 mặt khác suy ra

Do đó
 

42

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác . Đẳng thức nào sau đây đúng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG