Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho P n ​ = n 3 + 3 n 2 + 5 n với n ∈ N ∗ . Khẳng định nào sau đây đúng?

Cho với . Khẳng định nào sau đây đúng?

  1.  chia hết cho 2

  2.  chia hết cho 5

  3.  chia hết cho 6

  4.  chia hết cho 3

R. Roboctvx65

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Với n=1 ⇒ P 1 ​ = 1 + 3 + 5 = 9 chia hết cho 3 , không chia hết cho 2 , không chia hết cho 5 và không chia hết cho 6 .

Với n=1 chia hết cho 3 , không chia hết cho 2 , không chia hết cho 5 và không chia hết cho 6 .

1

Câu hỏi tương tự

Gieo hai con súc sắc cân đối và đồng chất. Xác suất để tổng số chấm trên hai mặt là một số chia hết cho 3 là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG