Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho ∫ f ( x ) d x = x 1 ​ + ln x + C (với C là hằng số tùy ý), trên miền ( 0 ; + ∞ ) chọn đẳng thức đúng về hàm số f ( x )

Cho  (với C là hằng số tùy ý), trên miền  chọn đẳng thức đúng về hàm số 
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B Phương pháp: ∫ f ( x ) d x = F ( x ) ⇔ F ′ ( x ) = f ( x ) Cách giải: Ta có: ∫ f ( x ) d x = x 1 ​ + ln x + C ⇒ f ( x ) = ( x 1 ​ + ln x + C ) ′ = − x 2 1 ​ + x 1 ​ = x 2 x − 1 ​

Đáp án B

Phương pháp:

Cách giải:
Ta có:

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) , liên tục trên Rvà có bảng biến thiên như hình bên. Tìm số nghiệm thực của phương trình 2 f ( x ) + 7 = 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG