Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho ∫ 1 5 ​ ∣ ∣ ​ x + 1 x − 2 ​ ∣ ∣ ​ d x = a ln 3 + b ln 2 + c với a,b,c là các số nguyên. Giá trị P = abc là

Cho  với a,b,c  là các số nguyên. Giá trị P = abc là
 

  1. P = -36

  2. P = 0

  3. P = 18

  4. P = -18

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho ∫ − 1 2 ​ f ( x ) d x = 2 ; ∫ − 1 2 ​ g ( x ) d x = − 1 . Tính ∫ − 1 2 ​ [ x + 2 f ( x ) − 3 g ( x ) ] d x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG