Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho ∫ 1 4 ​ 4 x 1 ​ + x ​ . e 2 x x ​ + e x ​ ​ d x = a + e b − e c ( ∗ ) với a, b, c là các số nguyên. Tính giá trị a+b+c

Cho  với a, b, c là các số nguyên. Tính giá trị a+b+c 

  1. -4

  2. -5

  3. -3

  4. 3

R. Robo.Ctvx4

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Xét I = ∫ 1 4 ​ 4 x 1 ​ + x ​ . e 2 x x ​ + e x ​ ​ d x = ∫ 1 4 ​ 4 x 1 ​ + e 2 x 1 ​ + x ​ . e x 1 ​ ​ d x = ∫ 1 4 ​ ( 2 x ​ 1 ​ + e x 1 ​ ) 2 ​ d x = ∫ 1 4 ​ ∣ ∣ ​ 2 x ​ 1 ​ + e x 1 ​ ∣ ∣ ​ d x = ∫ 1 4 ​ ( 2 x ​ 1 ​ + e x 1 ​ ) d x ( v ı ˋ 2 x ​ 1 ​ + e x 1 ​ > 0 , khi x > 0 ) = ( x ​ − e − x ) ∣ 1 4 ​ = ( 2 − e − 4 ) − ( 1 − e − 1 ) = 1 + e − 1 − e − 4 . ⇒ a = 1 , b = − 1 , c = − 4 ⇒ a + b + c = − 4.

Chọn A

Xét 

1

Câu hỏi tương tự

Tích phân I = ∫ 0 1 ​ e 2 x d x bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG