Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho ∫ 16 55 ​ x x + 9 ​ d x ​ = a . ln 2 + b . ln 5 + c . ln 11 với a, b, c là các số hữu tỉ. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Cho  với a, b, c là các số hữu tỉ. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

  1. a - b = -c

  2. a + b = c

  3. a + b = 3c

  4. a - b = -3c.

R. Roboctvx81

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A. Đặt t = x + 9 ​ ⇒ t 2 = x + 9⇒ 2tdt = dx Đổi cận :

Chọn A.

Đặt t =  ⇒ t2 = x + 9 ⇒ 2tdt = dx

Đổi cận :

integral subscript 16 superscript 55 fraction numerator d x over denominator x square root of x plus 9 end root end fraction equals integral subscript 5 superscript 8 fraction numerator 2 t d t over denominator open parentheses t squared minus 9 close parentheses t end fraction equals 2 integral subscript 5 superscript 8 fraction numerator d t over denominator t squared minus 9 end fraction equals 1 third open parentheses integral subscript 5 superscript 8 fraction numerator d t over denominator t minus 3 end fraction minus integral subscript 5 superscript 8 fraction numerator d t over denominator t plus 3 end fraction close parentheses equals 1 third open parentheses ln open vertical bar x minus 3 close vertical bar minus ln open vertical bar x plus 3 close vertical bar close parentheses space vertical line large space from 5 to 8 of equals 2 over 3 ln 2 plus 1 third ln 5 minus 1 third ln 11 V ậ y space a equals 2 over 3 comma space b equals 1 third comma space c equals negative 1 third M ệ n h space đ ề space a minus b equals negative c space đ ú n g.

2

Câu hỏi tương tự

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi elip (E): 16 x 2 ​ + 12 y 2 ​ = 1 và parabol (P): y = 4 3 ​ x 2 trong miền y > 0

23

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG