Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho ∫ 0 1 ​ ( x + 3 ) 2 x ​ d x = a + b . ln 3 + c . ln 4 với a, b, clà các số hữu tỷ. Tính giá trị S = a + b + c

Cho  với a, b, c là các số hữu tỷ. Tính giá trị 

R. Robo.Ctvx44

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

- Ta có: - Do đó a = − 4 1 ​ , b = − 1 , c = 1 nên S = a + b + c = − 4 1 ​

- Ta có: 

integral subscript 0 superscript 1   fraction numerator x over denominator left parenthesis x plus 3 right parenthesis squared end fraction straight d x equals integral subscript 0 superscript 1   fraction numerator left parenthesis x plus 3 right parenthesis minus 3 over denominator left parenthesis x plus 3 right parenthesis squared end fraction straight d x equals integral subscript 0 superscript 1   fraction numerator 1 over denominator x plus 3 end fraction straight d x minus integral subscript 0 superscript 1   fraction numerator 3 over denominator left parenthesis x plus 3 right parenthesis squared end fraction straight d x equals ln space invisible function application open vertical bar x plus 3 close vertical bar left enclose blank subscript 0 superscript 1 end enclose plus open fraction numerator 3 over denominator x plus 3 end fraction close vertical bar subscript 0 superscript 1 equals negative 1 fourth minus ln space invisible function application 3 plus ln space invisible function application 4

- Do đó  nên 

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho ∫ 0 m ​ ( 3 x 2 − 2 x + 1 ) d x = 6 .Giá trị của tham số m thuộc khoảng nào sau đây ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG