Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho M = 24. ( 5 2 + 1 ) ( 5 4 + 1 ) ( 5 8 + 1 ) ( 5 16 + 1 ) và N = 5 32 . Hãy so sánh M và N.

Cho  và .

Hãy so sánh M và N.

R. Robo.Ctvx40

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

M = 24. ( 5 2 + 1 ) ( 5 4 + 1 ) ( 5 8 + 1 ) ( 5 16 + 1 ) = ( 5 − 1 ) ( 5 + 1 ) ( 5 2 + 1 ) ( 5 4 + 1 ) ( 5 8 + 1 ) ( 5 16 + 1 ) = ( 5 4 − 1 ) ( 5 4 + 1 ) ( 5 8 + 1 ) ( 5 16 + 1 ) = ( 5 8 − 1 ) ( 5 8 + 1 ) ( 5 16 + 1 ) = ( 5 16 − 1 ) ( 5 16 + 1 ) = 5 32 − 1 Vậy M < N.

Vậy M < N.

4

Câu hỏi tương tự

Rút gọn biểu thức:x 2 ( 1- x) +( x+ 3)(x 2 - 3x + 9)

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG