Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho (u n ) là cấp số cộng có u 3 +u 13 =80 . Tổng 15 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đó bằng

Cho (un) là cấp số cộng có u3+u13=80. Tổng 15 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đó bằng

  1. 800

  2. 630

  3. 570

  4. 600

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.600

ĐÁP ÁN D. 600 

1

Câu hỏi tương tự

Dãy số a 1 ​ , a 2 ​ , … x xác dịnh theo công thức a n ​ = k a n − 1 ​ + l ( n = 2 , 3 , … + 3 m u ) . Hãy biểu diễn a n ​ theo a 1 ​ , k , l và $n$.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG