Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho {u n } là cấp số cộng có công sai là d, {v n } là cấp số nhân có công bội là q và các khẳng định Có bao nhiêu khẳng định đúng trong các khẳng định trên?

 Cho {unlà cấp số cộng có công sai là d, {vn} là cấp số nhân có công bội là q và các khẳng định 

I right parenthesis space u subscript n equals space d plus u subscript n minus 1 end subscript for all n greater or equal than 2 comma n element of straight natural numbers I I right parenthesis space v subscript n equals space q to the power of n v subscript 1 for all n greater or equal than 2 comma n element of straight natural numbers I I I right parenthesis space u subscript n equals fraction numerator u subscript n minus 1 end subscript plus u subscript n plus 1 end subscript over denominator 2 end fraction for all n greater or equal than 2 comma n element of straight natural numbers space I V right parenthesis space v subscript n minus 1 end subscript v subscript n equals space v squared subscript n minus 1 end subscript for all n greater or equal than 2 comma n element of straight natural numbers  

 Có bao nhiêu khẳng định đúng trong các khẳng định trên?

  1. 4

  2. 2

  3. 3

  4. 5

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. 2 Phương pháp: Dựa vào định nghĩa và các tính chất của các số cộng và cấp số nhân. Cách giải: Khẳng định I) đúng theo định nghĩa.

ĐÁP ÁN B. 2

Phương pháp: Dựa vào định nghĩa và các tính chất của các số cộng và cấp số nhân.

Cách giải:

Khẳng định I) đúng theo định nghĩa. 

1

Câu hỏi tương tự

Cho dãy số ( u n ​ ) , biết u n ​ = 5 n − 4 2 n + 5 ​ . Số 12 7 ​ là số hạng thứ mấy của dãy số?

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG