Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho u,v là các số thực thỏa mãn 2 u 2 + 3 v 2 = 2 Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏnhất của biểu thức . Khi đó M + m bằng.

Cho u,v là các số thực thỏa mãn  Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức P equals u left parenthesis u plus 3 right parenthesis plus 6 open parentheses 1 plus v squared close parentheses  . Khi đó   bằng. 

R. Roboctvx71

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có 2 u 2 + 3 v 2 = 2 ⇔ v 2 = 3 2 − 2 u 2 ​ suy ra điều kiện ∣ u ∣ ≤ 1 Xét hàm số f ( u ) = − 3 u 2 + 3 u + 10 trên đoạn [ − 1 ; 1 ] có bảng biến thiên như sau Từ bảng biến thiên suy ra M = 4 43 ​ và m = 4 nên M + m = 4 43 ​ + 4 = 4 59 ​

Ta có   suy ra điều kiện 

P equals u left parenthesis u plus 3 right parenthesis plus 6 open parentheses 1 plus v squared close parentheses equals u squared plus 3 u plus 6 open parentheses 1 plus fraction numerator 2 minus 2 u squared over denominator 3 end fraction close parentheses equals negative 3 u squared plus 3 u plus 10.

Xét hàm số  trên đoạn   có bảng biến thiên như sau 

Từ bảng biến thiên suy ra  và  nên 

1

Câu hỏi tương tự

Giải các phương trình sau: (x 2 + 4x + 10) 2 - 7(x 2 + 4x + 11) + 7 < 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG