Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho ab ( x 2 + y 2 ) + x y ( a 2 + b 2 ) = ab , trong đó x và y là các số khác 0 nhưng có tổng bằng 1. Chứng minh rằng a = b .

Cho , trong đó x và y là các số khác 0 nhưng có tổng bằng 1. Chứng minh rằng .

R. Robo.Ctvx42

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Từ x + y = 1 suy ra x 2 + y 2 + 2 x y = 1 do đó x 2 + y 2 = 1 − 2 x y . Từ đó có: ab ( x 2 + y 2 ) + x y ( a 2 + b 2 ) = ab ab ( 1 − 2 x y ) + x y ( a 2 + b 2 ) = ab ; ab ( 1 − 2 x y ) + x y ( a 2 + b 2 ) − ab = 0 ; ab − 2 ab x y + x y ( a 2 + b 2 ) − ab = 0 ; − 2 ab x y + x y ( a 2 + b 2 ) = 0 ; x y ( a 2 + b 2 − 2 ab ) = 0 ; x y ( a − b ) 2 = 0 . Do x  = 0 ; y  = 0 nên a − b = 0 ha y a = b . Đó là điều phải chứng minh.

Từ  suy ra  do đó . Từ đó có:

. Do  nên . Đó là điều phải chứng minh.

1

Câu hỏi tương tự

Tìm A biết: 3 ab − b 2 a − A = ab + b 2 a

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG