Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho z = 3 − 2 i 1 + i ​ . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào điúng?

Cho . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào điúng?

R. Roboctvx77

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Áp dụng công thức a 2 ​ + b 2 ​ i a 1 ​ + b 1 ​ i ​ = a 2 2 ​ + b 2 2 ​ a 1 ​ a 2 ​ + b 1 ​ b 2 ​ ​ − a 2 2 ​ + b 2 2 ​ a 1 ​ b 2 ​ − a 2 ​ b 1 ​ ​ i , theo đó với { ( a 1 ​ = 1 , b 1 ​ = 1 ) ( a 2 ​ = 3 , b 2 ​ = − 2 ) ​ có v u ​ = a 2 ​ + b 2 ​ i a 1 ​ + b 1 ​ i ​ = 3 2 + ( − 2 ) 2 1.3 + 1 ( − 2 ) ​ − 3 2 + 4 2 1. ( − 2 ) − 3.1 ​ i = 13 1 ​ + 13 5 ​ i . Vậy v u ​ = 13 1 ​ + 13 5 ​ .

Áp dụng công thức


,  theo đó với 
 có   .

 Vậy   .
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho bốn vectơ a = ( 2 ; − 5 ; 3 ) , b = ( 0 ; 2 ; − 1 ) , c = ( 1 ; 7 ; − 2 ) và x = 2 a − b + 3 c . Trong các bộ số sau, bộ số nào là tọađộcủa x

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG