Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho k ∈ N , n ∈ N . Trong các công thức về số các chỉnh hợp và số các tổ hợp sau, công thức nào là công thức đúng?

Cho . Trong các công thức về số các chỉnh hợp và số các tổ hợp sau, công thức nào là công thức đúng?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Trong các công thức về số các chỉnh hợp và số các tổ hợp công thức đúng là C n + 1 k ​ = C n k ​ + C n k − 1 ​ (với 1 ≤ k ≤ n ) Công thức A n k ​ = k ! ( n − k )! n ! ​ , C n k ​ = ( n − k )! n ! ​ , C n + 1 k ​ = C n k + 1 ​ là các công thức sai

Chọn A

Trong các công thức về số các chỉnh hợp và số các tổ hợp công thức đúng là  (với )

Công thức  là các công thức sai

1

Câu hỏi tương tự

Bảng biến thiên sau là bảng biến thiên của hàm số nào dưới đây ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG