Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho tia OA. Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia OA, vẽ các tia OB, OC, OD sao cho a) Tính số đo góc b) Giải thích vì sao tia OC nằm giữa hai tia OB và OD ?

Cho tia OA. Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia OA, vẽ các tia OB, OC, OD sao cho stack A O B with hat on top equals 35 to the power of 0 comma space stack A O C with hat on top equals 75 to the power of 0 comma space stack A O D with hat on top equals 125 to the power of 0 

a) Tính số đo góc stack B O C with hat on top comma stack B O D with hat on top comma stack C O D with hat on top
b) Giải thích vì sao tia OC nằm giữa hai tia OB và OD ?

 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a)Chỉ rõ tia OB nằm giữa hai tia OA và OC. Từ đó dùng công thức cộng góc tính được chỉ rõ tia OB nằm giữa hai tia OA và OD. Từ đó dùng công thức cộng góc tính được Chỉ rõ tia OC nằm giữa hai tia OA và OD. Từ đó dùng công thức cộng góc tính được b) Dùng dấu hiệu nhận biết tia nằm giữa hai tia giải thích được tia OC nằm giữa hai tia OB và OD.

a)Chỉ rõ tia OB nằm giữa hai tia OA và OC. Từ đó dùng công thức cộng góc tính được stack B O C with hat on top equals 40 to the power of 0 
chỉ rõ tia OB nằm giữa hai tia OA và OD. Từ đó dùng công thức cộng góc tính được stack B O D with hat on top equals 90 to the power of 0 
Chỉ rõ tia OC nằm giữa hai tia OA và OD. Từ đó dùng công thức cộng góc tính được stack D O C with hat on top equals 50 to the power of 0
b) Dùng dấu hiệu nhận biết tia nằm giữa hai tia giải thích được tia OC nằm giữa hai tia OB và OD.

2

Câu hỏi tương tự

Tính bằng cách hợp lí (nếu có thể):

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG